Inwestycje

Wersja do wydrukuWersja PDF

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie (realizacja w latach 2016-2018)

Zadanie o łącznej wartości 3 385 999,97 zł jest realizowane przy wsparciu finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (883 500 zł) i z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 331 227,60 zł.

sala gimnastyczna11

sala gimnastyczna12

sala gimnastyczna13

sala gimnastyczna14

sala gimnastyczna15

sala gimnastyczna16

sala gimnastyczna17

sala gimnastyczna19

sala gimnastyczna

sala1

/realizacja w latach 2016-2018/

Remont drogi w Pożdżenicach (realizacja inwestycji w latach 2017-2018)

droga w Pożdżenicach

Remont ulicy Lubelskiej - 2017 rok

remont ul. Lubelskiej

Remont ulicy Królewskiej - 2017 rok

remont ul. Królewskiej

Remont drogi w Łobudzicach - 2017 rok

remont drogi w Łobudzicach

Utwardzenie placu przy kościele M.B. Częstochowskiej

Na mocy podpisanej w kwietniu 2016 br. umowy pomiędzy Burmistrzem Zelowa Urszulą Świerczyńską a Proboszczem parafii M.B. Częstochowskiej w Zelowie Ks. Jackiem Ambroszczykiem, utwardzono teren na działce znajdującej się pomiędzy kościołem a utwardzonym już wcześniej gminnym placem przy ul. Poznańskiej w Zelowie. Dodatkowo wybudowano infrastrukturę towarzyszącą, w tym oświetlenie. Wartość inwestycji to koszt 372 500 zł. Utwardzony teren służy lokalnej społeczności.

utwarzdenie placu przy kościele

/plac w trakcie realizacji inwestycji/

Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Łobudzicach - 2016 rok

W ramach zadania teren o powierzchni  około 400 m² przylegający do budynku OSP został utwardzony kostką brukową. Łączna wartość robót wyniosła ok. 66 000 zł.

utwardzenie placu przy OSP w Łobudzicach

Remont drogi gminnej w miejscowości Pukawica - 2016 rok

Nową nawierzchnię emulsyjno-grysową położono w Pukawicy na odcinku o długości 260 mb. Prace były realizowane przez FIRMĘ Tomasza Przybylskiego PPHU TOMRET z Łasku. Wartość zadania wyniosła 66 450,01 zł.

remont drogi w Pukawicy

Remonty dróg gminnych Bujny Szlacheckie - Kociszew, Pszczółki i Łobudzice - Sromutka - 2015 rok

Nową nawierzchnię asfaltową położono na drodze gminnej Bujny Szlacheckie - Kociszew (ok. 3 km). Wartość zadania wyniosła 511 372,39 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb.

droga Bujny - Kociszew

Kolejna wyremontowana droga w  2016 roku była w Pszczółkach. Po wyprofilowaniu i uzupełnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym na odcinku ok. 440 mb, położono asfalt. Wartość inwestycji wyniosła 150 000 zł. W ramach zadania zostały także oczyszczone przydrożne rowy. Wykonawcą była firma  DROMAK Spółka z o.o. 

droga w Pszczółkach1

Podobny zakres miało zadanie pn. "Remont drogi Łobudzice – Sromutka". Długość remontowanego odcinka to 1040 mb. Wykonawcą była firma DROMAK Spółka z o.o. Wartość robót wyniosła 220.881,43 zł.

droga Łobudzice - Sromutka

Remont pomostu na Patykach - 2015 rok

Na zbiorniku retencyjnym „Patyki” został wyremontowany pomost o długości 54 m i szerokości 2 m. Zakres prac był bardzo obszerny, w tym demontaż dotychczasowych elementów pomostu, a w ich miejsce montaż 10 nowych pływaków, belek drewnianych, balustrad z łańcuszkami. Całość nawierzchni pokryto zaimpregnowanymi  deskami dębowymi. Remont pomostu wyniósł ok. 60 000 zł.

remont pomostu na Patykach

Chodnik na ul. Poznańskiej w Zelowie - 2015 rok

Z uwagi na bezpieczeństwo Mieszkańców i osób korzystających z targowiska miejskiego, w lipcu 2015 roku na ul. Poznańskiej w Zelowie została wybudowana część chodnika (od ul. Wąskiej do Parku Miejskiego im. R. Traugutta). Długość chodnika wraz z krawężnikiem - 188 mb. Zakres prac obejmował m.in.: roboty przygotowawcze i ziemne (korytowanie), roboty rozbiórkowe krawężników, wykonanie podsypki i ułożenie kostki betonowej, wykonanie zjazdów do posesji oraz trawników przy ogrodzeniu. Wartość zadania wyniosła 106 400,22 zł. 

budowa chodniika w ul. Poznańskiej w Zelowie

Przebudowa OSP Pożdżenice - 2015 rok

26 czerwca 2015 r. podpisano protokół odbioru końcowego prowadzonych prac przy rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji świetlicy wiejskiej przy OSP w Pożdżenicach. Prace trwały od listopada 2014 r. Zakres zadania był bardzo obszerny, a w jego skład wchodziły takie prace jak:  rozbudowa budynków o szatnię, wiatrołap i magazyn, przebudowa pomieszczeń na zaplecze kuchni, toaletę i kotłownię, docieplenie budynków, wykonanie pokryć i konstrukcji dachowej, robót elewacyjnych, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Wartość wykonanych prac w ramach zadania wyniosła 550 917,20 zł, koszty projektu - 23 370 zł, oraz koszty nadzoru budowlanego - 7 380 zł. Na realizację zadania Gmina Zelów otrzymała pomoc finansową w wysokości  495 302 zł z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.      

przebudowa sali OSP Pożdżenice

Modernizacja parku przy Pl. Dąbrowskiego - 2014 rok

Podpisano umowę z p. Kilańczykiem z terminem do dnia 31.10.2014r.  Na kwotę 449.000,00 zł

Gmina otrzymała dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego do kwoty 250.000,00 zł.

W efekcie modernizacji parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie, wykonane zostaną trawniki dywanowe, nowe nawierzchnie alejek parkowych,  nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonana zostanie pielęgnacja istniejącego zadrzewienia.
W chwili obecnej park nie jest wyposażony w punkt poboru wody służący podlewaniu roślinności oraz trawników. Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej zagwarantuje efektywne i oszczędne wykorzystanie wody. Poprzez sterowanie i dozowanie wody zapewniony zostanie optymalny poziom nawodnienia, a precyzja w uruchamianiu nawadniania tylko w sytuacjach niezbędnych, znacząco ograniczy straty wody związane z parowaniem oraz jednorodnym podlewaniem całej powierzchni zielonej.

Zmodernizowany park stanie się czynnikiem decydującym o walorach ekologicznych, krajobrazowych i zdrowotnych tego zurbanizowanego obszaru, stanowiącego centrum Zelowa. Nowe nasadzenia drzew i krzewów poprzez oddziaływanie na poziom nasłonecznienia, temperaturę, wilgotność oraz poziom zanieczyszczeń, tworzyć będą lokalny mikroklimat. Dzięki zwiększeniu powierzchni zielonej drzew i krzewów i pielęgnacji już istniejącej, stworzony zostanie  nowy atrakcyjny teren wypoczynkowy, pełniący funkcję społeczną, rekreacyjną i przyrodniczą.

Opis zadania:

Modernizacja parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie

Celem projektu jest modernizacja parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie poprzez  pielęgnację istniejącego zadrzewienia, wykonanie nowych trawników dywanowych, wykonanie nowych alejek parkowych o nawierzchni glinkowo-żwirkowej, zakup i montaż elementów małej architektury, w tym koszy na śmieci i ławek parkowych oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów. Planowane jest również wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej. 

Realizacja zadania obejmować będzie niżej wymienione prace :
 • Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew ( w tym wielopniowych) – 22 szt.
 • Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów – 1300 szt.
 • Wykonanie alejek o nawierzchni żwirkowej – 660 m²
 • Sadzenie drzew i krzewów – 300 szt.
 • Wykonanie trawników dywanowych – 1640 m²
 • Zakup i montaż elementów małej architektury, w tym: koszy na śmieci - 13 szt. oraz ławek parkowych – 18 szt.
 • Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej.
Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Zelowie
Lokalizacja:Zelów
Wartość:

78.474,00 zł.

Dofinansowanie:
Wykonawca:

Wojciech Grabek Zakład Elektroniki Komputerowej GM COMPEX z Wrocławia

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Wykonanie dokumentacji dodatkowej studni głębinowej na ujęciu wody w Zelowie
Lokalizacja:Zelów
Wartość:

3.075,00 zł.

Dofinansowanie:
Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. z Warszawy

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Wymiana pokrycia dachu na części garażowej OSP Bujny Szlacheckie
Lokalizacja:Bujny Szlacheckie
Wartość:

13.700,00 zł.

Dofinansowanie:
Wykonawca:

Adamczyk s.c. z  Łobudzic

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Opracowanie dokumentacji technicznej na dobudowę części garażowej przy OSP Sromutka
Lokalizacja:Sromutka
Wartość:14.760,00 zł.
Dofinansowanie:
Wykonawca:

Elmir Elżbieta Daleszczyk z Bełchatowa

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Rozbudowa placu zabaw przy SP w Kociszewie
Lokalizacja:Kolonia Łobudzice
Wartość:8.891,67 zł.
Dofinansowanie:
Wykonawca:

PPU „FIGLER” – Fenryk Figler z Tarnowskich Gór

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Rozbudowa oświetlenia ulicznego tj. wykonanie projektu technicznego Kolonia Łobudzice
Lokalizacja:Kolonia Łobudzice
Wartość:7.000 zł.
Dofinansowanie:
Wykonawca:

Kazimierz Augustyniak z Maurycowa,

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano

Uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej na odcinku od Bocianichy do Zabłot – Zabłoty
Lokalizacja:Zabłoty
Wartość:33.456,00 zł
Dofinansowanie:
Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Bełchatowa 

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Utwardzenie działki gminnej w tym opracowanie dokumentacji technicznej Pożdżenice
Lokalizacja:Pożdzenice
Wartość:15.063,18 zł.
Dofinansowanie:
Wykonawca:

PHU AMAX Adam Adamczyk  Marszywiec 12

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Wybudowanie altanki na działce gminnej nr 485 i 486 Mauryców
Lokalizacja:Mauryców
Wartość:12.200,00 zł.
Dofinansowanie:
Wykonawca:

Krzysztofem Malinowskim PPHU „DREW- DOM” z siedzibą w Jamborek 7

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Dokumentacja na wykonanie przepustów drogowych w miejscowości Ostoja i Wola Pszczółecka
Lokalizacja:Ostoja i Wola Pszczółecka
Wartość:19.434,00 zł.
Dofinansowanie:
Wykonawca:

Bogdan Przybycień  z Bełchatowa

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Remont drogi w miejscowości Bujny Szlacheckie
Lokalizacja:Bujny Szlacheckie
Wartość:523.354,90 zł.
Dofinansowanie:

75.800,00zł.

Wykonawca:

PRDM Sp z o. o. Piotrków Trybunalski

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Panem Bogdanem Przybycieniem na kwotę 12.764,00 zł.

Nadzór inwestorski z P. Bogdanem Przybycieniem na kwotę 6.027,00 zł.

Naliczono kary umowne wykonawcy robót – 68.036,15 BRUTTO

Budowa ogrodzenia przy SP nr 2 w Zelowie
Lokalizacja:Zelów
Wartość:27.368,20 zł
Dofinansowanie:

Wykonawca:

Sławomirem Osetem z Bełchatowa

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano

Utwardzenie placu przy SP nr 4 w Zelowie

Lokalizacja:Zelów
Wartość:99.999,00 zł.
Dofinansowanie:

Wykonawca:

KOSBRUK Mariusz Brylski z Łobudzic

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano

Podpisano umowę z firmą KOSBRUK Mariusz Brylski z Łobudzic na kwotę 95.940,00 zł.

Podpisano umowę na dokumentację  z Panem Bogdanem Przybycieniem na kwotę 615,00 zł .

Nadzór inwestorski Pan Bogdan Przybycień z Bełchatowa na kwotę 3.444,00 zł.

Wymiana ogrodzenia przy SP w Wygiełzowie
Lokalizacja:Wygiełzów
Wartość:36.376,00 zł.
Dofinansowanie:

Wykonawca:

Sławomirem Osetem z Bełchatowa

Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Monitoring i alarm w ZSO w Zelowie
Lokalizacja:Zelów
Wartość:15.453,72 zł.
Dofinansowanie:

Wykonawca:Agencja ARGUS Sp. z o.o. z Pabianic
Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Remont w budynku MOPS-u
Lokalizacja:Zelów
Wartość:19.500,00 zł.
Dofinansowanie:

Wykonawca:PHU AMAX Adam Adamczyk  Marszywiec 12
Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano

Zlecono opracowanie kosztorysów inwestorskich p. Jagielskiemu za kwotę 500 zł brutto.

Utwardzenie wjazdu do SP Nr 2 w Zelowie
Lokalizacja:Zelów
Wartość:9.225,00 zł
Dofinansowanie:

Wykonawca:KOSBRUK Mariusz Brylski z Łobudzic
Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Ostoja
Przepust w OstoiLokalizacja:Ostoja
Wartość:100.825,99 zł
Dofinansowanie:

Wykonawca:„Patrycjusz Dłubak Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego  GESTOR” z Częstochowy za kwotę 100.825,99 zł.
Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano
W wyniku długotrwałej eksploatacji oraz wielokrotnej powodzi kamienne podpory obiekt mostowego zostały częściowo podmyte przez wody cieku. Ze ścian podporowych zniszczona została warstwa betonowa, brak było barier ochronnych. W wyniku okresowej kontroli obiektu zadecydowano o zamknięciu obiektu dla ruchu, co uniemożliwiło komunikację pomiędzy pobliskimi miejscowościami. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę  na realizację zadania na  kwotę 100.825,99 zł. Po dokonanej przebudowie powstał nowy obiekt mostowy, który zapewnił bezpieczeństwo użytkownikom oraz ułatwił dojazd okolicznym mieszkańcom.

W 2012r. wykonano dokumentację projektową

Zawarto umowę z firmą „Patrycjusz Dłubak Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego  GESTOR” z Częstochowy za kwotę 100.825,99 zł.

Nadzór inwestorski z Panem Bogdanem Przybycieniem za kwotę 5.043,00 zł.

Modernizacja parku  im. Romualda Traugutta przy ul. Poznańskiej w Zelowie
Park w ZelowieLokalizacja:Zelów
Wartość:747000,00 zł.
Dofinansowanie:

Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:zrealizowano

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych w czasie mojej kadencji była realizacja  inwestycji  Modernizacji parku  im. Romualda Traugutta przy ul. Poznańskiej w Zelowie –polegająca na zagospodarowaniu go zielenią oraz  elementami małej architektury, a także wykonanie alejek spacerowych i  placu wypoczynkowego z urządzeniami zabawowymi. Wartość zadania - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego - wyniosła 747000,00 zł. W wyniku zawartej 7 września 2012 r. umowy mieszkańcy  już w lipcu następnego roku mogli cieszyć się odnowionym parkiem w centrum miasta.

W wyniku realizacji powyższego zadania dokonano pielęgnacji istniejących drzew . Dodatkowo posadzono nowe drzewa i krzewy, zarówno liściaste i iglaste, a także krzewy żywopłotowe, w łącznej ilości ponad 3000 sztuk. Wykonanie nowych trawników o łącznej powierzchni około 10200m2 również wpłynęło pozytywnie na estetykę obiektu  Aby zapewnić wygodę w użytkowaniu oraz czystość parku zamontowano elementy małej architektury  - 37 ławek i 18 koszy na śmieci. Poprawiło się również  bezpieczeństwo użytkowników parku poprzez wykonanie alejek żwirowych o łącznej długości  ok. 2643m 2 , a także nowego oświetlenia oraz monitoringu. 

 Celem niniejszej inwestycji było, poza oczywistą poprawą walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych, sprawienie, by park faktycznie zaczął pełnić funkcję społeczną,  rekreacyjną i przyrodniczą.

Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki
Zbiornik PatykiLokalizacja:Zelów
Wartość:1.084.962,04 zł
Dofinansowanie:

500.000,00 zł.

Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Loga

Gmina Zelów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 realizowała projekt pt. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki”.

Projekt polegał na stworzeniu miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gminy Zelów. W ramach inwestycji zagospodarowano tereny przy zbiorniku wodnym poprzez nasadzenie nowych drzew i krzewów, urządzenie plaży i murawy rekreacyjnej, wykonanie ciągów pieszych, placu zabaw dla dzieci i boiska do plażowej piłki siatkowej. Zastosowano elementy małej architektury -  ustawiono stoły, ławki, kosze na śmieci.

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 1.084.962,04 zł, w tym kwota dofinansowania 500.000,00 zł.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia standardu życia mieszkańców, w tym wzrostu atrakcyjności turystycznej, zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców oraz zwiększenia zainteresowania gminą, a także wzrostu liczby osób odwiedzających gminę w celach wypoczynkowych.

Realizacja projektu w istotnym stopniu przyczyniła się do poprawy estetyki miejscowości. Zrealizowane zadanie jest bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców całej gminy, którzy chętnie korzystają z udostępnionych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, co daje odczucie trafności podjętych decyzji i satysfakcję ze spełnienia oczekiwań mieszkańców.
Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółecka, Walewice
Wodociąg w WalewicachLokalizacja:Pszczółki, Wola Pszczółecka, Walewice
Wartość:1.767.264,00 zł
Dofinansowanie:

208.900,00 zł.

Wykonawca:P.P.H.U Sanel Sp.j. z Bełchatow
Termin zakończenia inwestycji:2014 r.

Kolejnym dużym projektem realizowanym w ramach środków unijnych w ramach PROW jest budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółecka, Walewice. Jednocześnie na zadnie pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 208.900,00 zł.

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2012 roku i ukończona w 2014. Wartość inwestycji opiewała na kwotę 1.767.264,00 brutto. Wykonawcą była firma P.P.H.U. Sanel Sp. j. z Bełchatowa.

W ramach realizacji zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 10.171,15 mb.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zofii i Górnej
W 2010 roku zawarto umowę na realizację w/w zadania z firmą P.P.H.U. „SANEL” Sp.j. z siedzibą w Bełchatowie z terminem realizacji 31.05.2011r. Wartość umowy 484.950,00 zł. W 2011r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w kwocie 300.000 zł. Wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 938,5 mb oraz 77 sztuk odcinków od sieci głównej do granicy pasa drogowego o łącznej długości 301,70 mb.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marszywiec
Kolejnym zadaniem związanym z realizacją wodociągu było wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Marszywiec. Na realizację tego zadania zawarto umowę z firmą P.P.H.U. „Sanel” Sp.j. z siedzibą w Bełchatowie z terminem realizacji 30.06.2011r. Wartość umowy to ponad 1mln zł. Na realizację zadania pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w wysokości 50.000 zł. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 2.855,50 mb.

  

Budowa wodociągu we wsi Grabostów
W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, wybrano wykonawcę Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych „KAN- WO- BUD” Marek Wosiński z Pabianic na kwotę 397.494,64 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała środki zewnętrzne w postaci dotacji ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 100.000zł.

  

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie oraz przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie
W maju 2011 roku została zawarta umowa na realizację założonych we wniosku o dofinansowanie celów w postaci utworzenia szkolnych placów zabaw. Dotacja udzielona została w wysokości wnioskowanej kwoty wsparcia w wysokości ponad 127 tyś zł. W ramach realizacji tych zadań powstały dwa place zabaw przy szkołach, z których korzystają dzieci zarówno w godzinach zajęć szkolnych jak również po ich zakończeniu. Place te są ogólnodostępne. Wyposażenie placów obejmuje m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, bujaki. Na każdym ułożona została bezpieczna nawierzchnia, która amortyzuje upadki i zapewnia  wieloletni, niezmienny i stały poziom bezpieczeństwa oraz estetyki. Dzięki powstaniu dwóch nowych placy zabaw dzieci i młodzież mogą efektywnie spędzać wolny czas.

Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Zelów

Wodocią w JaworzeLokalizacja:Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Zelów
Wartość:ponad 2 mln zł
Dofinansowanie:

ponad 1,5 mln zł

Wykonawca:P.P.H.U Sanel Sp.j. z Bełchatow; Zakład Robót Inżynieryjnych „ANTCZAK” Henryk Antczak z Pabianic oraz Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych KAN- WO- BUD Marek Wosiński z Pabianic; Firma Projektowo- Budowlana PROTEK Zakład Instalacji Sanitarnych z siedzibą w Kaliszu oraz firma Zakład Robót Melioracyjnych Instalatorstwa Wodno- Kanalizacyjnego Bronisław Zawierucha z Łasku.
Termin zakończenia inwestycji:30.06.2011r.

Loga

Zadania inwestycyjne, zostały rozpoczęte w 2010r. i były kończone w 2011 roku

a) Budowa sieci wodociągowej we wsi Chajczyny w gminie Zelów. Na realizację zadania zawarto umowę z P.P.H.U Sanel Sp.j. z Bełchatowa z terminem realizacji 30.06.2011r. Wartość umowy opiewała na kwotę 899.165,64 zł brutto.

b) Budowa sieci wodociągowej we wsi Jawor w gminie Zelów. Zadanie realizowało konsorcjum firm: Zakład Robót Inżynieryjnych „ANTCZAK” Henryk Antczak z Pabianic oraz Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych KAN- WO- BUD Marek Wosiński z Pabianic w dniu 15.02.2010r z terminem realizacji 30.06.2011r. Wartość umowy- 869.159,65 zł brutto.

a) Budowa sieci wodociągowej we wsi Ignaców w gminie Zelów- zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku. Zadanie realizowało konsorcjum: Firma Projektowo- Budowlana PROTEK Zakład Instalacji Sanitarnych z siedzibą w Kaliszu oraz firma Zakład Robót Melioracyjnych Instalatorstwa Wodno- Kanalizacyjnego Bronisław Zawierucha z Łasku z terminem realizacji do dnia 30.06.2011r. Wartość umowy- 572.984,32 zł brutto. Roboty zakończone, protokół odbioru robót z dnia 24.11.2010r.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowych Usług Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

Łącznie koszt zawartych umów wyniósł ponad 2 mln zł, a kwota pozyskanych środków to ponad 1,5 mln zł. Na to zadanie Gmina pozyskała również środki w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ok. 300 tyś zł. W wyniku realizacji tych inwestycji wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 17.957,00 mb.

Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniem

Świetlica w ZalesiuLokalizacja:Zalesie
Wartość:796.904,00 zł.
Dofinansowanie:

496.647,00 zł.

Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:grudniu 2010 r.

Loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwoju wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu było stworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa oraz umożliwienie organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Remont świetlicy przyczynił się do wzrostu atrakcyjności Gminy oraz umożliwił integrację społeczności lokalnej.

Remontem objęty był budynek, o powierzchni użytkowej 448,56 m2 o kubaturze 1268,11 m3. W ramach prac remontowych wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplono strop pomiędzy poddaszem nieużytkowym a piętrem, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano sanitariaty, wykonano nowe podłogi. Wartość robót to kwota 796.904,00 brutto, zadanie zostało zrealizowane w  grudniu 2010r. Natomiast rozliczenia z pozyskanych środków dokonano w 2011 roku. Wartość dofinansowania to kwota 496.647,00 zł.

"Budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie”
Wiejskie Centrum Rekreacji w KociszewieLokalizacja:Kociszew
Wartość:993 991,16 zł
Dofinansowanie:

500.000 zł.

Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:10.10.2011 r.

Loga

Kolejnym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwoju wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 była budowa „Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie”. W ramach projektu wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 15m x 30m wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym. Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez stworzenie miejsca czynnego wypoczynku i rekreacji. Budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie wpłynęła na wzrost atrakcyjności Gminy oraz umożliwiła integrację społeczności lokalnej. Wartość projektu opiewała na kwotę 993 991,16 zł, natomiast kwota dofinansowania to 500.000 zł.

"Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych"
Obserwatorium astronomiczne w LO w ZelowieLokalizacja:Zelów
Wartość:4.697.000,00 zł
Dofinansowanie:ponad 4 mln zł.
Wykonawca:STIVEX z Zelowa
Termin zakończenia inwestycji:10.10.2011 r.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w marcu 2010 roku przekazano plac budowy na realizację inwestycji, z terminem realizacji do 10.10.2011r. Wartość umowy to kwota 4.697.000,00 zł brutto.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a kwota dofinansowania to ponad 4 mln zł.

Realizacja projektu polegała na uzupełnieniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących o następujące pomieszczenia:

 • profesjonalne obserwatorium astronomiczne,
 • aulę ze sceną i zapleczem,
 • świetlicę,
 • bibliotekę z pełnym wyposażeniem (bez zakupu książek),
 • pomieszczenie z niezbędnym zapleczem do spożywania przez uczniów posiłków,
 • dwie sale lekcyjne i pracownię fizyczną,
 • windę - możliwość dostępu do wszystkich kondygnacji budynku dla osób z upośledzeniem funkcji ruchowych.

Realizacja tego projektu przyczyniła się do poprawy funkcjonalności szkoły, jak również poprzez budowę obserwatorium jest miejscem, do którego przyjeżdżają liczne wycieczki z całego województwa łódzkiego.

” Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Zelowie”
Boisko OrlikLokalizacja:Zelów
Wartość:
Dofinansowanie:833.334,00 zł
Wykonawca:P.P.H.U.SANEL Sp.j. z Bełchatowa
Termin zakończenia inwestycji:06.10.2011 r.

Do budowy boisk sportowych Gmina Zelów przystąpiła w 2010 roku. W dniu 28.10.2010 r. zawarto z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę, na dofinansowanie zadania w kwocie 500.000,00 zł. W dniu 25.05.2010 r. zawarto umowę z Województwem Łódzkim na dofinansowanie inwestycji w kwocie 333.334,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, podpisano umowę oraz w dniu 19.08.2010 r. przekazano firmie POLCOURT plac budowy. Począwszy od  21 sierpnia wykonano: wykopy oraz zbrojenie ław fundamentowych pod budynek sanitarno-szatniowy, instalację wodno - kanalizacyjną oraz roboty ziemne  pod warstwy konstrukcyjne boisk. Rozpoczęto również prace związane z oświetleniem boisk. W dniu 22 września zakończono stan surowy, otwarty budynku. W dniu 12 października odnotowano w dzienniku budowy znaczne opóźnienie w realizacji robót. Kolejne zapisy potwierdzają brak postępu robót i przerwanie rozpoczętych już prac. Wezwania do kontynuowania robót i zakończenia inwestycji  okazały się bezskuteczne.

W związku z niewywiązaniem się firmy z umownego terminu zakończenia zadania, zaprzestaniem realizacji robót i faktycznym opuszczeniem placu budowy, Gmina Zelów odstąpiła w dniu 11.01.2011 r, od zawartej umowy. Z tego powodu zmuszeni byliśmy przekazaną  pomoc finansową, zgodnie z zawartą umową, zwrócić w dniu 30.11.2010 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego.

W roku 2011 Gmina Zelów ponownie przystąpiła do programu budowy boisk sportowych, występując w dniu 03.02.2011 r. z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki  o dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 w Zelowie. W dniu 20.10.2011 r. zawarto z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę, na dofinansowanie zadania w kwocie 500.000,00 zł. W dniu 27.04.2011 r. zawarto umowę z Województwem Łódzkim, na dofinansowanie inwestycji w kwocie 333.334,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej drugiej procedury przetargowej na dokończenie robót rozpoczętych w 2010 roku i wyboru wykonawcy, w dniu 01.07.2011 r. przekazano plac budowy firmie P.P.H.U.SANEL Sp.j. z Bełchatowa. Prace rozpoczęto w dniu 04.07.2011 r. Wszystkie roboty w trakcie realizacji inwestycji przebiegały bez żadnych zakłóceń. W dniu 26.09. 2011 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót, po czym w dniu 06.10.2011 r. dokonano odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji.

W ramach budowy kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko –Orlik 2012 ” w Zelowie wykonano:

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wymiarach 30,0m x 62,0m, o powierzchni 1860 m², wraz z aluminiowymi bramkami,

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, o powierzchni 613,11 m² wraz z wyposażeniem do piłki koszykowej, siatkowej oraz do tenisa ziemnego,

- ogrodzenie terenu wraz z bramami i furtkami,

- oświetlenie terenu – 8 masztów o wysokości 12 m,

- budynek sanitarno – szatniowy o powierzchni użytkowej 59,44 m, składający się z magazynu, pomieszczenia dla trenera, łazienek, łazienki dla niepełnosprawnych oraz szatni,

- ciągi pieszo – jezdne z kostki brukowej;

W dniu 23.09.2011 r. uzyskano decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, zezwalającą na użytkowanie zespołu boisk sportowych. W dniu 16.01.2012 r. otrzymano informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyjęciu rozliczenia dotacji udzielonej ze środków budżetu Państwa na budowę kompleksu boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012.

Pomimo wielu trudności przy rozpoczęciu realizacji inwestycji zrealizowano kompleks sportowy, który cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród młodzieży jak i licznej grupy osób dorosłych.

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów

Harmonogram prac

Lokalizacja:Zelów, Łobudzice
Wartość:42.861.075,47 zł
Dofinansowanie:33.800.177,86 zł
Wykonawca:Skanska S.A. i Konsorcjum firm: Profitect Sp. z.o.o. jako lider oraz Molewski Sp. z.o.o., Firma Projektowo-Budowlana PROTEK, Zakład Instalacji Sanitarnych Piotr Kłosiński, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydrobud Sp. z.o.o.
Termin zakończenia inwestycji:IV kwartał 2013r.                               zrealizowano

Projekt obejmuje wykonananie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, budowę wodociągu oraz odtworzenie nawierzchni w obrębie ulic: Poznańskiej, Wolności, Kościuszki, Piotrkowskiej, Harcerskiej, Pabianickiej, Zachodniej, Bocznej, Cegielnianej, Lubelskiej, Sienkiewicza, Komeńskiego, Sportowej, Południowej oraz w Łobudzicach i Kolonii Łobudzice.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.01.00-00-055/08-00 z dnia 30.07.2010 r. w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 20007-2013 – Oś. Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość projektu – 42.861.075,47 PLN, środki unijne – 33.800.177,86 PLN.

Budowa wodociągu w miejscowości Pszczółki, Wola Pszczółecka, Walewice

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Pszczółki, Wola Pszczółecka, Walewice
Wartość:1 767 264,00 zł brutto
Dofinansowanie:
Wykonawca:P.P.H.U. SANEL
Termin zakończenia inwestycji:30.06.2014r.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania budowy wodociągów w Pszczółkach, Woli Pszczółeckiej i Walewicach w ramach PROW – działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek oczekuje na liście rezerwowej. W przypadku braku decyzji o przyznaniu środków zadanie zostanie realizowane z budżetu gminy i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi ( kwota pożyczki zależna od wyliczonego efektu ekologicznego).

Przeszacowano kosztorysy inwestorskie, celem przygotowania inwestycji do realizacji.

Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert minął: 22.10.2012 r. Złożono 11 ofert w terminie.

Wykonawca P.P.H.U. SANEL, za kwotę 1 767 264,00 zł brutto. W dniu 13.11.2012r. podpisano umowę na wykonanie robót. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.06.2014r.

Budowa wodociągu w ul. Żeromskiego

Lokalizacja:Zelów, ul. Żeromskiego
Wartość:70,595,35 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:PHU JONTEX Piotr Jończyk
Termin zakończenia inwestycji:21.08.2012r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót – PHU JONTEX Piotr Jończyk. W dniu 08.05.2012r. Podpisano umowę na wykonanie robót. Termin wykonania trzy miesiące od podpisania umowy. Przeprowadzono rozeznanie i zlecono p. Grzegorzowi Bajerowskiemu sprawowanie  nadzoru inwestorskiego. W dniu 08.08.2012 r. wykonawca robót złożył zgłoszenie o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

Wyznaczono termin odbioru końcowego na dzień 21.08.2012r. Dokonano odbioru inwestycji.

Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez wykonanie nawierzchni emulsyjno - grysowych na terenie miejscowości Ignaców

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Ignaców
Wartość:847 131,75 zł brutto
Dofinansowanie:252,000,00 zł
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REZDROGPOL s.c. i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAD-TOM Tomasz Jadach (oferta wspólna)
Termin zakończenia inwestycji:15.09.2012r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REZDROGPOL s.c. i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAD-TOM Tomasz Jadach (oferta wspólna).

Przeprowadzono rozeznanie i zlecono p. Jolancie Balcer sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W dniu 18 lipca 2012 roku podpisano umowę na wykonanie robót, za cenę 847 131,75 zł brutto. Termin wykonania do dnia 15 września 2012r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót - odebrano. Dotacja w trakcie rozliczania.

Złożono wniosek o dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 600.000 zł. Po rozpatrzeniu wniosku przyznano Gminie dofinansowanie w kwocie 252.000 zł. Pozostałą część zapewnił budżet gminy.

Środki na ten cel w budżecie Gminy na 2012r: 900 000,00 zł

Remont drogi w miejscowości Mauryców

Lokalizacja:Mauryców
Wartość:400 000 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.
Termin zakończenia inwestycji:13.09.2012r.

Złożono wniosek do dofinansowania z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II. Wniosek pomimo pozytywnej oceny nie uzyskał decyzji o finansowaniu na szczeblu centralnym. Realizacja inwestycji nastąpiła z środków pochodzących z budżetu gminy.

Środki na cel w budżecie gminy Zelów na 2012r: 400 000,00 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. 

Przeprowadzono rozeznanie zlecono p. Bogdanowi Przybycieniowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W dniu 13 lipca 2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót, za cenę 351 802,35 zł. Termin wykonania: dwa miesiące od daty zawarcia umowy, czyli do 13 września 2012r.

Zakończono realizację robót. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego - odebrano protokołem z dnia 05.10.2012r.

Wykonanie chodnika - Sromutka

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Sromutka
Wartość:9 640 zł brutto
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:P.H.U. AMAX Adam Adamczyk
Termin zakończenia inwestycji:26.11.2012r

Przygotowywane do realizacji. Złożone zostało zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Termin składania ofert minął 19.10.2012 r. Złożono 2 oferty. W dniu 26.10.2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót z firmą P.H.U. AMAX Adam Adamczyk, za kwotę 9 640 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy: 26.11.2012 r.


Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego.

Utwardzenie nawierzchni działki przy budynku UM w Zelowie

Lokalizacja:Urząd Miejski w Zelowie
Wartość:19.429,80 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:P.H.U. AMAX Adam Adamczyk
Termin zakończenia inwestycji:maj 2012r.

Zadanie finansowane z budżetu Gminy Zelów
Wykonano w pełnym zakresie oraz rozliczono. Wykonawca to firma P.H.U. AMAX Adam Adamczyk za kwotę: 19.429,80 zł brutto.

Remont strażnicy OSP w Grabostowie

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Grabostów
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca: 
Termin zakończenia inwestycji:

Dokonano rozeznania na wykonanie dokumentacji remontu i termomodernizacji budynku OSP. Wykonawca: Pracownia Projektowania Architektonicznego Pro – Archi Tadeusz Kędziak, za cenę 22 386,00 zł brutto.

Złożono dokumentację z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Odbioru dokonano 27.07.2012r. Wykonawcy naliczono kary umowne za zwłokę w wysokości 6400 zł.

Po opracowaniu dok. tech. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji z WFOŚiGW. (realizacja nastapi w 2013r.)
Projekt zostanie sfinansowany z środków sołeckich i budżetu gminy.

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP w Pożdżenicach

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Pożdżenice
Wartość:23.370,00 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru JUKON – PROJEKT
Termin zakończenia inwestycji:30 08.2012 r.

Dokonano rozeznania na wykonanie dokumentacji rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru JUKON – PROJEKT, za cenę 23.370,00 zł brutto.

Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Termin wykonania minął 31.08.2012 r. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Po opracowaniu dok. tech. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji z WFOŚiGW. ( realizacja w 2013 roku)
Projekt zostanie sfinansowany z środków budżetu gminy. Zarezerwowane środki: 25 000,00 zł.

Termomodernizacja budynku garażu OSP w Karczmach

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Karczmy
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:03.10.2012 r.

Przeprowadzono rozeznanie cenowe dotyczące zakupu materiałów, które z uwagi na brak ofert spełniających wymagania Zamawiającego unieważniono.

Przeprowadzono drugie rozeznanie. Termin składania ofert upłynął 27.08.2012r. Złożono 2 oferty.  Rozeznanie unieważniono. Złożono oferty z cenami przewyższającymi kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Przeprowadzono trzecie rozeznanie cenowe. Termin składania ofert minął 14.09.2012 r. Złożono 2 oferty. W dniu 19.09.2012 r. podpisano umowę na dostawę materiałów. Termin wykonania przedmiotu umowy: 03.10.2012 r. Dostarczono i odebrano.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 11 230,00 zł.

Zakup i montaż drzwi garażowych dla OSP w Bujnach Szlach.

Lokalizacja:Bujny Szlacheckie
Wartość:10 150 ,00 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:ADAMCZYK S.C.
Termin zakończenia inwestycji:27 sierpnia 2012r.

Dokonano rozeznania cenowego na dostawę i montaż bramy garażowej segmentowej (pełnej) z drzwiami wejściowymi, automatycznej. Wykonawca: ADAMCZYK S.C., za cenę 10 150 ,00 zł brutto. Termin wykonania dwa miesiące od dnia podpisania umowy, tj. 27.06.2012 r. Przedmiot umowy został wykonany. Inwestycję odebrano.

Zakup materiałów na pokrycie dachu części garażowej budynku OSP w Chajczynach

Lokalizacja:Chajczyny
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:ADAMCZYK S.C.
Termin zakończenia inwestycji:06.09.2012 r.

Przeprowadzono rozeznanie cenowe.

Rozeznanie rozstrzygnięto – Wykonawca: ADAMCZYK S.C. Umowa została zawarta w dniu 23.08.2012 r. Termin wykonania przedmiotu umowy: 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy, tj. do 06.09.2012 r. Materiały dostarczono.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 8 906,00 zł.

Zakup pompy dla OSP Kurówek

Lokalizacja:Kurówek
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Zrealizowano.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 4 800,00 zł.

Zakup samochodu dla OSP w Sobkach

Stan na dzień: 12.11.2012r.

Lokalizacja:Sobki
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 8 290,00 zł.

W trakcie realizacji.

Zakup samochodu dla OSP w Wypychowie

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Wypychów
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Wpłynęły 2 oferty. Zostanie zawarta umowa z OSP Wadlew na zakup samochodu za cenę 21 000 zł.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 14 354,00 zł.

Zakupy inwestycyjne dla OSP Pożdżenice

Lokalizacja:Pożdżenice
Wartość:17 820, 00 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Wykonawca/ Dostawca: „MAT-POŻ” Sp.j.
Termin zakończenia inwestycji:Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy

Dokonano rozeznania cenowego. Wykonawca/ Dostawca: „MAT-POŻ” Sp.j., za cenę 17 820, 00 zł brutto. Przedmiot umowy został wykonany. Inwestycję rozliczono.

Termomodernizacja strażnicy OSP Kociszew

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Kociszew
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 15 000,00 zł.

Wykonanie drogi dojazdowej do garażu przy OSP Zelów

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Zelów, ul. Dzielna
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 20 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dla PS Nr 1 oraz remont w części kuchennej

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Zelów
Wartość:12.915,00 zł (dokumentacja) 144 900,00 zł (remont)
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru JUKON – PROJEKT (dokumentacja)

„RAD-BIT” (remont)

Termin zakończenia inwestycji:09.12.2012 r.

Opracowano dokumentację. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru JUKON – PROJEKT, za cenę 12.915,00 zł brutto.

Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót, który został unieważniony, bowiem cena oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe. Termin składania ofert upłynął 14.08.2012 r. Zostało unieważnione, bowiem cena oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Ogłoszono trzecie postępowanie przetargowe. Termin składania ofert minął 03.09.2012 r. Złożono 3 oferty. 2 oferty zostały uznane za odrzucone. Wybrany Wykonawca uchylił się od podpisania umowy w związku z czym unieważniono postępowanie. Ogłoszono czwarte postępowanie przetargowe. Termin składania ofert minął 08.10.2012r. Wpłynęły 4 oferty. W dniu 30.10.2012 r. zawarto umowę na wykonanie robót. Wykonawca: „RAD-BIT”, za kwotę 144 900,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: 09.12.2012 r.

 Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 100 000,00 zł.

Rozbiórka budynków przy ZSO w Zelowie

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Zelów, ul. Kilińskiego
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Uzyskano pozytywną opinię konserwatora zabytków dot. realizacji powyższego zadania. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji: Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru JUKON – PROJEKT, za cenę 8.856,00 zł brutto.  Termin jej wykonania to 3 miesiące od daty podpisania umowy, tj. od 25.06.12 r.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 100 000,00 zł.

Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Zelów, ul. Poznańska
Wartość:747 000,00 zł
Dofinansowanie:142.000,00 zł
Wykonawca:Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk
Termin zakończenia inwestycji:30.10.2012r. - I etap inwestycji/ 28.06.2013r. - II etap inwestycji     zrealizowano

Dokonano rozeznania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: Piotr Domański, za cenę 25.000,00 zł brutto.

Dokumentację wykonano. Wykonawcy naliczono kary umowne za wykonanie dokumentacji po terminie umownym.

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. W dniu 17.08.2012 r. upłynął termin składania ofert. Złożono 3 oferty. W dniu 07.09.2012 r. zawarto umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z firmą: Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk, za cenę 747 000,00 zł. Umowny termin wykonania:

 • zadanie 1- 30.10.2012 r.
 • zadanie 2 – 28.06.2013 r.

Pozyskano środki z budżetu powiatu w wys. 142.000,00 zł w formie dotacji. Złożony zostanie wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dotację i ewentualnie pożyczkę.

Opracowanie dokumentacji odbudowy linii energetycznej w miejscowości Dąbrowa

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Dąbrowa
Wartość:5.000,00 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Kazimierz Augustyniak
Termin zakończenia inwestycji:Termin realizacji do 22. 09.2012 r.

Wykonawca: Kazimierz Augustyniak, za cenę 5.000,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie opracowywania. Termin realizacji do 22.09.2012 r. Zgłoszono zamiar wykonania robót.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 5 000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Akacjowej w Łobudzicach

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Łobudzice, ul. Akacjowa
Wartość:7.500,00 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Kazimierz Augustyniak
Termin zakończenia inwestycji:Termin realizacji 24.08.2012r.

Wykonawca: Kazimierz Augustyniak, za cenę 7.500,00 zł brutto. Termin umowny opracowania 24.08.2012r.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 16 718,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego dla sołectwa Jamborek

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Jamborek
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Trwają czynności związane przygotowaniem inwestycji do realizacji. Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 4 000,00 zł.

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Zelów

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Zelów
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Budżet gminy, złożony zostanie wniosek o pozyskanie dotacji z PROW ( dotyczy terenów wiejskich). Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 20 000,00 zł.

Budowa parkingu w miejscowości Wygiełzów

Lokalizacja:Wygiełzów
Wartość:98 500,45 zł brutto
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:PUH „KOSBRUK” Mariusz Brylski
Termin zakończenia inwestycji:31.10.2012 r.

Uzyskano  opinię konserwatora zabytków dotyczącą możliwości realizacji zadania, w wyniku której konieczne było wprowadzenie zmiany pierwotnie przyjętej technologii utwardzenia placu. 

Podpisano umowę z p. Bogdanem Przybyciem na wykonanie dokumentacji utwardzenia placu. Termin wykonania dokumentacji: do 10.08.2012 r. Dokumentację odebrano.

Ogłoszono przetarg. Termin składania ofert upłynął 10.09.2012 r. Złożono 3 oferty. W dniu 26.09.2012 r. podpisano umowę. Wykonawca : PUH „KOSBRUK” Mariusz Brylski, za cenę 98 500,45 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy : 31.10.2012 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru inwestycji. Inwestycję odebrano protokołem z dnia 09.11.2012r.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 100 000,00 zł.

Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 232 dla sołectwa Pszczółki

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Pszczółki
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Opracowano dokumentację techniczną. Wykonawca: Studio Projektowe Arch MK Marek Karolczyk, za cenę 7.900,00 zł brutto. Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 7 982,00 zł. Zgłoszono zamiar wykonania robót.

Wykonanie ogrodzenia działki nr 485 Mauryców

Lokalizacja:Mauryców
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Adam Adamczyk AMAX
Termin zakończenia inwestycji:01.10.2012r.

Dokonano rozeznania cenowego na wykonanie ogrodzenia. Składanie ofert 16 lipca br. 

W dniu 01.08.2012 r. podpisano umowę z firmą Adam Adamczyk AMAX na realizację zamówienia. Termin wykonania 2 m-ce od daty podpisanie umowy. Wykonano w pełnym zakresie i odebrano.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 13,454,00 zł.

Opracowanie dokumentacji przebudowy elementów systemów odwodnienia w rejonie ulic: Kilińskiego, Północna, Jana Pawła II, Dzielna

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Zelów
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Planowane przeprowadzenie postępowania: październik 2012 r.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 50 000,00 zł.

Dokumentacja na wykonanie przepustów drogowych w miejscowościach Ostoja i Wola Pszczółeczka

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Ostoja, Wola Pszczółecka
Wartość:19 434,00 zł (dot. m. Ostoja)
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Pracownia Projektowa inż. Bogdan Przybycień (dot. m. Ostoja)
Termin zakończenia inwestycji:20.12.2012 r. (dot. m. Ostoja)            zrealizowano

Dokonano rozeznania cenowego na wykonanie projektu technicznego przebudowy obiektu mostowego w m. Ostoja. Wykonawca: Pracownia Projektowa inż. Bogdan Przybycień, za cenę 19 434,00 zł brutto. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kompletnej dokumentacji w terminie do 20.12.2012 r.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 40 000,00 zł.

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Bocianicha – Zabłoty

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Bocianicha, Zabłoty
Wartość:5.800,00 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Lucjan Walewski
Termin zakończenia inwestycji:Termin umowny wykonania projektu: 11.10.2012 r.

Przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia. Dokumentacja w trakcie opracowania. Wykonawca: Lucjan Walewski, za cenę 5.800,00 zł. 

Termin umowny wykonania projektu: 11.10.2012 r. Dokumenty dostarczono Zamawiającemu.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 5 900,00 zł.

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Pawłowa

Stan na dzień: 2014

Lokalizacja:Pawłowa
Wartość:4.600,00 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Lucjan Walewski
Termin zakończenia inwestycji:Termin umowny wykonania projektu: 11.10.2012 r.   zrealizowano

Przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia. Dokumentacja w trakcie opracowania. Wykonawca: Lucjan Walewski, za cenę 4.600,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin umowny wykonania projektu: 11.10.2012 r. Dokumenty dostarczono Zamawiającemu.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 4 600,00 zł.

Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Bujnowska

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Zelów
Wartość:9.400,00 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Kazimierz Augustyniak
Termin zakończenia inwestycji:Termin umowny wykonania projektu: 11.10.2012 r.

Przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia. Wykonawca: Kazimierz Augustyniak, za cenę 9.400,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin umowny wykonania projektu: 11.10.2012 r. Dokumenty dostarczono Zamawiającemu.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 9 500,00 zł.

Remont sieci CO na odcinku od kotłowni komunalnej do ulicy Szkolnej

Lokalizacja:Zelów, ul. Szkolna
Wartość:69 848,98 zł netto
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Olbud Gierwielaniec Sp. Jawna
Termin zakończenia inwestycji:10 października 2012 r.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na  wykonanie remontu. W dniu 20.08.2012 r. podpisano umowę na realizację robót z firmą Olbud Gierwielaniec Sp. Jawna za cenę 85 914,25 zł. Termin wykonania robót: do 10 października 2012 r. Zakończono roboty i odebrano protokołem z dnia 09.10.2012r..

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 100 000,00 zł.

Wymiana pieca i remont instalacji CO zasilającej budynek filii SP ZOZ-u w Wygiełzowie

Lokalizacja:Wygiełzów
Wartość:39 200,00 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:TERMOTECHNIKA-PLUS s.c.
Termin zakończenia inwestycji:01.10.2012 r

Zadanie na etapie przygotowywania do realizacji. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przygotowywane jest rozeznanie cenowe. Termin składania ofert upłynął 31.08.2012 r. Złożono 2 oferty. W dniu 07.09.2012 r. zawarto umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z firmą TERMOTECHNIKA-PLUS s.c., za cenę: 39 200,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 01.10.2012 r. Zrealizowano i odebrano.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 40 000,00 zł.

Montaż selektywnego wywołania alarmowego w garażach OSP Pożdżenice

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Pożdżenice
Wartość:
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:
Termin zakończenia inwestycji:

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 6 000,00 zł.

Remont drogi w Jaworze - II etap

Lokalizacja:Jawor
Wartość:161 233, 94 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:„TOMRET”
Termin zakończenia inwestycji:31.10.2012r.

Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót.

Termin składania ofert upłynął 22.08.2012 r.

W dniu 03.09.2012 r. została podpisana umowa na wykonanie robót z firmą „TOMRET”, za cenę: 161 233, 94 zł.

Termin realizacji: 31 października 2012 r.

Inwestycję zrealizowano. Odbioru dokonano w dniu 25.10.2012r.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 210 000,00 zł.

Utwardzenie placu przy ulicy Poznańskiej

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Zelów
Wartość:255 536,39 zł
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL”
Termin zakończenia inwestycji:31.10.2012 r.

Podpisano umowę z p. Bogdanem Przybyciem na wykonanie dokumentacji utwardzenia placu. Termin wykonania dokumentacji: do 10.08.2012 r. Odebrano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert upłynął 06.09.2012 r. Złożono jedną ofertę. W dniu 07.09.2012 r. zawarto umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” , za cenę 255 536,39 zł. Termin wykonania: 31.10.2012 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót - odebrano protokołem z dnia 30.10.2012r.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 260 000,00 zł.

Zakup bram garażowych do garażu OSP w Karczmach

Stan na dzień: 20.11.2012r.

Lokalizacja:Karczmy
Wartość:15 450,00 zł brutto
Dofinansowanie:0 zł
Wykonawca:ADAMCZYK S.C.
Termin zakończenia inwestycji:28.11.2012 r.

Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Termin składania ofert upłynął: 21.09.2012 r.

W dniu 28.09.2012 r. podpisano umowę z ADAMCZYK S.C. W świetle postanowień umowy przedmiot umowy ma zostać wykonany za cenę 15 450,00 zł brutto. Termin wykonania: 28.11.2012 r.

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia. Termin dokonania odbioru: 09.11.2012 r.

Środki zarezerwowane na cel w budżecie 2012r.: 16 000,00 zł.