Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna

Wersja do wydrukuWersja PDF

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zelowie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów jest Burmistrz Zelowa.
  tel: 44 634-10-00;
  e-mail: umzelow@zelow.pl;
  ePUAP: /UMzelow/SkrytkaESP
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@zelow.pl .
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Zelowie;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Zelów;
  • w pozostałych przypadkach kiedy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klienci Urzędu Miejskiego w Zelowie mają:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci Urzędu Miejskiego w Zelowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.